Genuin Resurs

KARTLÄGGNING OCH ANALYS

KARTLÄGGNING
”Utan spaning ingen aning”

”Utan spaning ingen aning”

En bärande del i GenuinResurs arbetssätt, för att erhålla ett optimalt resultat för varje unik verksamhet, är att i inledningsskedet göra en kartläggning/analys av den aktuella situationen.

Kartläggning och insamlande av bakgrundsfakta är analysens första del. Bearbetning och konklusion av det insamlade materialet ligger till grund för själva analysen. 

Att göra en genomgripande analys av den verksamhet GenuinResurs ska arbeta med är en förutsättning för att angreppssättet/utbildningsinsatsen blir det/den rätta.

Hör du till dem som genomfört en medarbetarenkät, arbetsmiljöutredning eller liknande, fått resultaten efter analyserna presenterade för dig som staplar i ett diagram och sedan inte vet vad du ska göra efter presentationen?

GenuinResurs kan hjälpa dig! En redan gjord undersökning kan ligga till grund för kartläggningen. Utifrån analysresultaten och några intervjuer med nyckelpersoner, kan GenuinResurs föreslå ett verksamhetsanpassat åtgärdspaket utifrån befintligt material.