Genuin Resurs

KVALITETSSÄKRING

HUR GICK DET?
Du får verksamhetsanpassad uppföljning eller kvalitetssäkring.

Du får alltid en verksamhetsanpassad uppföljning innan arbetes slut.

Du får en kvalitetssäkring av utvecklingsarbetet  genom att samma kartläggning genomförs två gånger – innan arbetets början och vid dess slut.

Tillsammans med Ivida AB erbjuder GenuinResurs en kartläggning av det aktuella läget för ert företag, där materialet analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa analysen består av Multivariat dataanalys och den kvalitativa delen av empirisk bearbetning av samma data samt några intervjuer med nyckelpersoner.

Föreningen av dessa två analysmetoder ger ett tungt vägande resultat av kartläggningen. Detta är inte bara en bra grund för kvalitetssäkring utan innebär också att åtgärdsplanen kan göras ännu mer specifik.