Genuin Resurs

Din personal kan själv!

Din personal kan själv!

Din personal kan själv!

Att  släppa kontrollen över sin personal och lita på att ”dom kan själva” kan liknas vid att vara småbarnsförälder. Det kan vara osäkert och ibland tufft – men det är samtidigt fascinerande att se barnens utveckling och envishet.

En förälders funderingar

Både mina barn och jag har klarat oss bra genom småbarnsåren, men visst minns jag stunder då utgången inte varit självklar. Jag har haft, och har, alldeles fantastiska barn – lugna, trygga, väluppfostrade – egentligen inga problem alls. Jag har inte varit någon ”supermamma” på något sätt, men jag tror att en kärleksfull miljö där barnen får prova på, misslyckas och försöka igen har varit ett framgångsrecept i vår familj.

föräldrar

Kan själv!

När jag ser tillbaka på tiden som småbarnsförälder förundras jag över alla små barns envishet.

Orden ”jag kan själv” är något vi vuxna borde lära oss av istället för att stressat försöka kväsa.

Just orden ”kan själv” har också under min tid som distriktsarbetsterapeut och senare som egen företagare varit en ledstjärna.

Som distriktsarbetsterapeut är uppgiften (många gånger) att genom utbildning, träning och anpassning av miljön eller aktiviteten lära patienten, en tidigare frisk person, att klara sin vardag så långt det är möjligt på egen hand. Åtgärder för att personen ska kunna säga: Jag kan själv! Att som enskild person kunna fungera självständigt är otroligt centralt och betydelsefullt.

 

Som egen företagare är min arbetsuppgift att genom utbildning, träning och anpassning av arbetsmiljön eller de aktiviteter som utförs på arbetsplatsen, lära olika företag att självständigt hantera de utmaningar de ofelbart möter förr eller senare.
Hjälp till självhjälp för att självständigt kunna handskas med sin ibland stressiga miljö eller sitt utvecklingsbehov.

Utbildning för att företagens ledning och personal ska kunna säja: Vi kan själva!

Fördelar med personal som törs själva.

Att som enskilt företag eller verksamhet kunna hantera sin stress och det egna utvecklingsbehovet är betydelsefullt av många orsaker. Jag ska här nämna fyra, som alla hänger ihop:

  1. Friskfaktorerna ökar om personalen känner sig delaktiga i sitt arbete och sin arbetsplatsutveckling.
  2. Personal som känner sig delaktiga trivs och mår bättre.
  3. Kostnaden för sjukskrivningar minskar när sjuktalet sjunker. Andra kostnader, som kostnaderna för vikarier och inskolning av ersättare minskar, liksom produktionsbortfall vid sjukdom hos en meriterad och kunnig medarbetare.
  4. Lönsamheten ökar.

Fördelarna med att låta personalen växa och fungera som sin egen personalavdelning är många.

Låt GeuinResurs hjälpa dig att komma igång.

Efter verksamhetsanpassad utbildning kan ni säja:

Vi kan själva!

föräldrar1